Санхүүгийн Тайлан

УИХ-ЫН 2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙН ЯВЦЫН ТАЙЛАН

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 58.4-т заасны дагуу сонгуулийн зардлын зарцуулалтын явцын тайлангаа нийтэд ил тод мэдээлж оруулав. /2024.06.24/

Аудитын тайлан 2023

Улс төрийн намын тухай хуулийн 20.3-т “…санхүүгийн үйл ажиллагаандаа аудит хийлгэж, нийтэд мэдээлнэ” гэж заасны дагуу ХҮН нам 2023 оны санхүүгийн тайландаа аудит хийлгэн олон нийтэд мэдээлж байна.

ХҮН нам 2023 онд
Мөнгөн орлого:
357,290,660.00 ₮
Гурван зуун тавин долоон сая хоёр зуун ер мянга зургаан зуун жар
Үндсэн үйл ажиллагааны зардал:
336,357,810.00 ₮
Гурван зуун гучин зургаан сая гурван зуун тавин долоон мянга найман зуун арав
Аудитын тайлан 2022

Улс төрийн намын тухай хуулийн 20.3-т “…санхүүгийн үйл ажиллагаандаа аудит хийлгэж, нийтэд мэдээлнэ” гэж заасны дагуу ХҮН нам 2022 оны санхүүгийн тайландаа аудит хийлгэн олон нийтэд мэдээлж байна.

ХҮН нам 2022 онд
Мөнгөн орлого:
241,883,570.00 ₮
Хоёр зуун дөчин нэгэн сая найман зуун наян гурван мянга таван зуун далан
Үндсэн үйл ажиллагааны зардал:
211,934,230.00 ₮
Хоёр зуун арван нэгэн сая есөн зуун гучин дөрвөн мянга хоёр зуун гуч
Аудитын тайлан 2020

Улс төрийн намын тухай хуулийн 20.3-т “…санхүүгийн үйл ажиллагаандаа аудит хийлгэж, нийтэд мэдээлнэ” гэж заасны дагуу ХҮН нам 2020 оны санхүүгийн тайландаа аудит хийлгэн олон нийтэд мэдээлж байна.

ХҮН нам 2020 онд
Мөнгөн орлого:
370,355,123.59 ₮
Гурван зуун далан сая гурван зуун тавин таван мянга нэг зуун хорин гурав
Үндсэн үйл ажиллагааны зардал:
285,673,414.03 ₮
Хоёр зуун наян таван сая зургаан зуун далан гурван мянга дөрвөн зуун арван дөрөв
Аудитын тайлан 2019

Улс төрийн намын тухай хуулийн 20.3-т “…санхүүгийн үйл ажиллагаандаа аудит хийлгэж, нийтэд мэдээлнэ” гэж заасны дагуу ХҮН нам 2019 оны санхүүгийн тайландаа аудит хийлгэн олон нийтэд мэдээлж байна.

ХҮН нам 2019 онд
Мөнгөн орлого:
33,289,000.00 ₮
Гучин гурван сая хоёр зуун наян есөн мянга
Үндсэн үйл ажиллагааны зардал:
35,645,796.86 ₮
Гучин таван сая зургаан зуун дөчин таван мянга долоон зуун ерөн зургаа
Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1 дэх хэсэгт “Төрийн аудитын дээд байгууллага зардлын тайланг хүлээн авсанөдрөөс хойш 60 хоногийн дотор хянаж, дүнг нийтэд мэдээлэх бөгөөд нэг сая ба түүнээс дээш төгрөгийн хандив өгсөн иргэн, хоёр сая ба түүнээс дээш төгрөгийн хандив өгсөн хуулийн этгээдийг нийтэд мэдээлнэ” гэж заасныг үндэслэн Үндэсний аудитын газар нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардлын тайланг хянаж баталгаажуулсан.

Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021 онд
Мөнгөн орлого:
6,407,100,000.00 ₮
Зургаан тэрбум дөрвөн зуун долоон сая нэг зуун мянга
Үндсэн үйл ажиллагааны зардал:
6,690,300,000.00 ₮
Зургаан тэрбум зургаан зуун ерөн сая гурван зуун мянга
УИХ-ын нөхөн сонгууль 2021

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.1 дэх хэсэгт “Төрийн аудитын дээд байгууллага зардлын тайланг хүлээн авсан өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор хянаж, дүнг нийтэд мэдээлнэ” гэж заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлын 18, 28 дугаар тойрогт явагдсан Улсын Их Хурлын гишүүний нөхөн сонгуульд оролцсон нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардлын тайланг хянаж нийтэд мэдээлнэ.

УИХ-ын нөхөн сонгууль 2021 онд
Мөнгөн орлого:
1,136,400,000.00 ₮
Нэг тэрбум нэг зуун гучин зургаан сая дөрвөн зуун мянга
Үндсэн үйл ажиллагааны зардал:
1,120,900,000.00 ₮
Нэг тэрбум нэг зуун хорин сая есөн зуун мянга
УИХ-ын сонгууль 2020

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.1-д“Төрийн аудитын дээд байгууллага зардлын тайланг хүлээн авсан өдрөөс хойш 60хоногийн дотор хянаж, дүнг нийтэд мэдээлнэ.” гэж заасныг үндэслэн Үндэсний аудитын газар нам, эвслийн сонгуулийн зардлыг тайланг хянаж баталгаажуулсан.

УИХ-ын сонгууль 2020 онд
Мөнгөн орлого:
8,185,100,000.00 ₮
Найман тэрбум нэг зуун наян таван сая нэг зуун мянга
Үндсэн үйл ажиллагааны зардал:
9,579,600,000.00 ₮
Есөн тэрбум таван зуун далан есөн сая зургаан зуун мянга