Нэр дэвших бүртгэл

Улс төр, шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх "ХҮН 50/50" бодлого, цогц хөтөлбөрийн хүрээнд бүх шатны сонгуульд нэр дэвшигчдийн хүйсийн тэгш байдлыг хангах, улс төр, намын үйл ажиллагаанд тэгш оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор сонгуульд нэр дэвших сонирхол бүхий холбогдох хуулиудын шаардлагыг хангасан иргэнийг бүртгэж байна.

Санамж: Анкетыг кирилл үсгээр бөглөнө үү. Таны мэдээллийг зөвхөн ХҮН намын дотоод хэрэгцээнд ашиглах болно.